Szkoła Polska -informacje związane z funkcjonowaniem

Szkoła Polska im.Marii Curie-Skłodowskiej w Argenteuil

 

Adres :

290 Avenue Jean Jaurès

95100 Argenteuil

Strona internetowa :

www.polonia-argenteuil.com , strona facbookowa: APE Szkoła Polska Argenteuil

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=809792052741497&ref=br_rs

 

Strona dla rodziców : Szkola Polska w Argenteuil- kącik rodziców :https://www.facebook.com/groups/286563172277146/?ref=br_rs

 

 

Szkoła istnieje przy Stowarzyszeniu APE de culture polonaise w Argenteuil ,które jest organem nadzorczym prowadzącym placówke .

Szkoła nosi imię Marii Curie -Skłodowskiej od 18 października 2014 roku i jest placówką społeczna mająca ponad 80 -letnia tradycje na terenie Francji . Została załozona w 1936 roku przez polskich emigrantów na potrzeby nauki języka ojczystego ich dzieci .

Placówka jest zarejestrowana w międzynarodowej bazie szkól na portalu : http://www.polska-szkola.pl , pod linkiem :

http://www.polska-szkola.pl/db/web/database/entry/7353

Rodzice ponoszą koszty finansowe w kwocie 140 € na rok związane z funkcjonowaniem szkoły .

 

Nauka w placówce obejmuje szkołe podstawową :klasy 1 -8

Na specjalne potrzeby dzieci mówiących słabo po polsku i mających problemy z komunikowaniem się w 2017 roku została utworzona tzw. Grupa początkująca

 

W klasach : 1-8 , realizowany jest program dla dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą

Program jest zaakceptowany i zweryfikowany przez polskich ekspertów opracowujących programy nauczania do szkół podstawowych .

 

Grupa początkująca uczy się języka polskiego jako obcego .

 

Uczniowie szkoły mają prawo do legitymacji ucznia ważnej na terenie Polski

 

Szkoła otrzymuje podręczniki od ORPEG-u ( http://www.orpeg.pl/ ) ,które wypożycza uczniom bezpłatnie.

 

Przedmiotami wykładanymi w placówce są : język polski i Historia Polski .Chętne dzieci mają

rownież możliwość uczęszczania na katechezę

 

W klasach : 1-3 ,wykładany jest język polski(tzw. Nauczanie wczesnoszkolne).Każda jednostka lekcyjna trwa 55 minut co daje 110 minut nauki języka ojczystego .

 

Podręczniki ,na których pracują dzieci to « Tropiciele »

W klasach : 4-8 , uczniowie maja 2 godziny języka polskiego (55 minut każda) + 1 godzinę historii Polski (45 minut).

Podręczniki używane do języka polskiego to seria : »Jutro pójdę w świat » , do historii « Kocham Polskę , historia Polski dla naszych dzieci ».

Każdy nauczyciel pracujący w szkole posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie.

Pod koniec roku szkolnego wszyscy uczniowie piszą testy kompetencji językowych z wiadomości opanowanych na danym poziomie.

Wszyscy uczniowie i rodzice podpisują na początku roku szkolnego regulamin szkoły i są zbowiązani do jego przestrzegania .Regulamin jest dostepny w zakladce : stowarzyszenie 

 

Szkoła wydaje świadectwa w zakresie nauczania uzupełniajacego ( główny obowiązek szkolny dzieci realizują na terenie Francji -kraj pobytu )

Przypominamy zasady wydawania świadectw :

 

Ponownie przypominamy że świadectwa szkolne wydawane przez szkolne punkty konsultacyjne i szkoły społeczne NIE stanowią podstawy do przyjęcia lub odmowy do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z 19 ust.1 pkt 3 i ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr. 26, poz.232, z poźn, zm.)

Każdego ucznia przebywającego lub powracającego z zagranicy, przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;

  1. Sumy lat nauki szkolnej ucznia. Jednocześnie różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Liczba miejsc jakimi dysponuje placówka w poszczególnych klasach :

klasa 1 - 20 miejsc

klasa 2 - 20 miejsc

klasa 3 – 20 miejsc

klasa 4 - 12 miejsc

klasa 5 - 12 miejsc

klasa 6 - 12 miejsc

klasa 7 -12 miejsc

klasa 8 - 12 miejsc

grupa początkująca - 15 miejsc

 

Zapisy do szkoły :

Karty zapisu można pobrać ze strony szkoły z zakładki strona glówna klikając w link .Następnie plik należy wydrukować ,wypełnic i wysłac e-mailowo lub dostarczyć osobiście na adres placówki .Zapisy uważa się za definitywne po uiszczeniu przynajmniej 1 raty związanej z funkcjonowaniem szkoły : .

Zapisy ruszają w miesiącu maju i trwają do wyczerpania dostępnych miejsc w klasach .

Osoba czuwającą nad prawidłową realizacja programu nauczania jest dyrektor szkoły , który jest w stałym kontakcie z instytucjami edukacyjnymi w Polsce .

 

Kontakt ze szkołą :

Pani Isabelle Dudziak (prezes Stowarzyszenia) telefon : 0614291732 , e-mail:isabelle.dudziak@wanadoo.fr

Pani Małgorzata Ruszała ( dyrektor szkoły : , sekretarz w Stowarzyszeniu) telefon : 0632339458 , e-mail:goniar@op.pl

 

 

 

 
-

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”