Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Szkoła Polska Argenteuil zostało zalożone w okresie międzywojennym a dokładnie w 1936 roku przez polskich emigrantów na potrzeby ich dzieci.

Na okres okupacji do 1944 zawieszono dzialalność szkoły.

Po 1945 roku owocem wielkich starań naszych emigrantów Stowarzyszenie otrzymało od Akademii Francuskiej etat nauczyciela języka polskiego jak również lokale w obiektach szkóła francuskich, gdzie odbywały się lekcje dla dzieci.Etat ten wygasl w 2008 roku wraz z odejsciem nauczyciela na emeryture .Od tego czasu szkola prowadzi dzialalnosc jako spoleczna i sama powoluje nauczycieli do pracy z dziecmi .

Członkowie Stowarzyszenia oraz rodzice dzieci uczeszczających na lekcje języka polskiego krzewili kulturę naszej ojczyzny organizując różne spotkania, bale, wycieczki ( również do Polski) a także wysyłając na letnie kursy nauki w Polsce.

W roku 1974 polączono dwa Stowarzyszenia i stworzono Stowarzyszenie Argenteuil – Sartrouville.

Równocześnie z działalnością stowarzyszenia Szkoły Polskiej powstała grupa folklorystyczna mlodzieży Wici, która działa do dnia dzisiejszego.

 

REGULAMIN SZKOŁY POLSKIEJ

IM.MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ARGENTEUIL

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej tj.uczniowie,opiekunowie i rodzice maja obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II.ORGANIZACJA SZKOLY

 

1.Nabór do szkoły

 

Uczęszczanie do szkoły polskiej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Argenteuil jest dobrowolne zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu naukowo-dydaktycznego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem regulaminu szkoły.

Rodzice i uczniowie pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu.Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy wraz z informacją dotyczącą fotografowania i filmowania dziecka.

 

2.Termin i czas trwania zajęć szkolnych

 

Zajęcia szkolne odbywają się w soboty począwszy od miesiąca września i kończą się w miesiącu czerwcu. Kalendarz sobót lekcyjnych jest opracowywany przez zarząd szkoły i komunikowany co roku wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom : strona internetowa: www.polonia-argenteuil .com, informacja wklejona do zeszytu oraz informacja werbalna.

 

3.Uczniowie

 

Uczniami Szkoły Polskiej w Argenteuil mają prawo być wszyscy , którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim bez względu na płeć, rasę , przekonania polityczne i religijne z uwzględnieniem liczby miejsc jakimi dysponuje szkoła w poszczególnych klasach.

 • Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej

 • Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu szkoły

 • Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie

 • Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręczników,zeszytów,pomocy i przyborów potrzebnych na lekcje

 • Uczeń zobowiązany jest szanować podręczniki ,które wypożycza szkoła a następnie ich zwrotu pod koniec roku szkolnego(brak zwrotu ,może być podstawą do zatrzymania wydania świadectwa,a uszkodzenie lub zniszczenie książki podstawą do odkupienia nowej)

 • Uczeń, który z rożnych przyczyn był nieobecny na lekcjach zobowiązany jest do uzupełnienia materiału w tym prac domowych(zadania umieszczane są co tydzień na stronie internetowej szkoły w zakładce : szkoła polska)

 • Uczniowie pokażdej nieobecności zobowiązani są do dostarczenia nauczycielowi pisemmego usprawiedliwienia (w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie)

 • Uczniowie powinien zapoznać się z przedmiotowym systemem oceniania,przekazywania rodzicom wszystkich informacji szkolnych(w tym swoich osiągnięć edukacyjnych), respektowania godzin lekcyjnych

 • Uczniowie zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu i oddania wszystkich prac w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, również poprawienia oceny nie później niż dwa tygodnie przed ich wystawieniem(semestr i zakończenie roku-szkolnego)

 • Uczniowie nie mogą spożywać posiłków podczas lekcji

 • Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły konsoli gier czy innych wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich zniszczenia czy zaginięcia.

 • Użytkowanie telefonów komórkowych : uczeń przed wejściem na lekcje zobowiązany jest wyłączyć telefon i oddać do depozytu nauczycielowi do czasu zakończenia lekcji. Użycie telefonu dozwolone jest wyłącznie za zgoda nauczyciela i służy wyłącznie do komunikowania się z rodzicami lub w celach dydaktycznych.

 • Bez zgody nauczyciela uczeń nie może nagrywać zajęć szkolnych , robić zdjęć

 • Uczeń nie może udostępniać mediach społecznościowych wizerunku kolegów i pracowników szkoły bez ich uprzedniej zgody

 • Uczniowie przychodzą do szkoły w stosownym stroju (czystym, schludnym a w dniach uroczystości szkolnych w stroju uroczystym,

na zajęciach lekcyjnych nie nosimy nakryci głowy : czapki, chustki , opaski itp)

 • Uczniowie zobowiązani są szanować prace nauczycieli, kolegów, zarządu szkoły i innych osób i nie zakłócać toku zajęć

 • Uczeń ma stosować się do poleceń wydawanych przez nauczyciela i władze szkoły oraz innych pracowników szkoły oraz ich nie kwestionować

 • Uczniów obowiązują zasady « savoir-vivre » tzn : nie naruszamy godności innych osób : słowem,gestem,czynem,nie używamy wulgaryzmów,nie podnosimy głosu

 • Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach lekcyjnych

 

W przypadku łamania regulaminu uczeń może zostać upomniany słownie,mieć obniżoną ocenę ze sprawowania , zostać odesłany do innej klasy, wyrzucony z lekcji, co skutkuje natychmiastowym powiadomieniem rodziców jak również w skrajnych przypadkach po konsultacji z zarządem szkoły i rodzicami zawieszony w prawach uczniach.

 

4.Promocja i klasyfikacja uczniów

 

Zgodnie z artykułem 44 k ustawy 1 o systemie oświaty oraz wewnętrznym rozporządzeniem szkoły w przypadku 50% absencji (nieobecności) na zajęciach lekcyjnych w skali roku szkolnego uczeń nie może być klasyfikowany co skutkuje brakiem wydania świadectwa.Tym samym aby zdobyć wiedzę na wymaganym poziomie szkoły uczeń zobowiązany jest jeszcze raz uczęszczać do tej samej klasy.

W przypadku kiedy z rożnych przyczyn uczeń nie opanuje materiału na ocenę pozytywną z danego przedmiotu i uzyska ocenę niedostateczną nie uzyskuje promocji do następnej klasy.

 

5.Rodzice

 

Wszyscy Rodzice, Opiekunowie prawni deklarujący posłać dziecko do polskiej szkoły zobowiązują się do :

 

 • dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie:dzieci, których rodzice zalegają z opłatą więcej niż 3(trzy)miesiące,a wcześniej nie powiadomią Zarządu Szkoły mogą zostać zawieszeni w prawach ucznia a nawet skreślone z listy uczniów

 • punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dziecka na lekcje,oraz odbierania ich po zajęciach

 • odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji oraz podczas przerw

 • systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce

 • pomagania w odrabianiu zadań domowych

 • zapoznawania się z informacjami na temat swojego dziecka (podczas przerw nauczyciela ,telefonicznie lub e-mailowo)

 • powiadomienia o nieprzewidywanej nieobecności dziecka lub tez o decyzji wypisania dziecka ze szkoły

 • uczestniczenia w zebraniach szkolnych ; w przypadku niemożliwości stawienia się na zebraniu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela rodzic zobowiązany jest ustalić inny dogodny dla obu stron termin

w celu omówienia spraw dydaktycznych, wychowawczych, ocen semestralnych i końcowych rodzice proszeni są o zwracanie się do nauczyciela a dopiero w razie nieścisłości i braku współpracy informować zarząd szkoły

 • pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych

 

 

Rodzice lub opiekunowie prawni będą obciążeni kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

Reklama

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Znalezione obrazy dla zapytania LOGO SENATUPrzedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”