Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Szkoła Polska Argenteuil zostało zalożone w okresie międzywojennym a dokładnie w 1936 roku przez polskich emigrantów na potrzeby ich dzieci.

Na okres okupacji do 1944 zawieszono dzialalność szkoły.

Po 1945 roku owocem wielkich starań naszych emigrantów Stowarzyszenie otrzymało od Akademii Francuskiej etat nauczyciela języka polskiego jak również lokale w obiektach szkóła francuskich, gdzie odbywały się lekcje dla dzieci.Etat ten wygasl w 2008 roku wraz z odejsciem nauczyciela na emeryture .Od tego czasu szkola prowadzi dzialalnosc jako spoleczna i sama powoluje nauczycieli do pracy z dziecmi .

Członkowie Stowarzyszenia oraz rodzice dzieci uczeszczających na lekcje języka polskiego krzewili kulturę naszej ojczyzny organizując różne spotkania, bale, wycieczki ( również do Polski) a także wysyłając na letnie kursy nauki w Polsce.

 

Równocześnie z działalnością stowarzyszenia Szkoły Polskiej powstała grupa folklorystyczna mlodzieży Wici, która działa do dnia dzisiejszego.

 

STATUS STOWARZYSZENIA APE

(aby pobrac kliknij w link)  https://drive.google.com/file/d/16HFHALsAcP014iIhazPFJzV_nLTH3ihd/view?u...

 

Szkoła Polska im.Marii Curie-Skłodowskiej w Argenteuil - informacje zwiazane z funkcjonowaniem

 

Adres :

290 Avenue Jean Jaurès

95100 Argenteuil

Strona internetowa :

www.polonia-argenteuil.com , strona facbookowa: APE Szkoła Polska Argenteuil

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=809792052741497&ref=br_rs

 

Strona dla rodziców : Szkola Polska w Argenteuil- kącik rodziców :https://www.facebook.com/groups/286563172277146/?ref=br_rs

 

 

Szkoła istnieje przy Stowarzyszeniu APE de culture polonaise w Argenteuil ,które jest organem nadzorczym prowadzącym placówke .

Szkoła nosi imię Marii Curie -Skłodowskiej od 18 października 2014 roku i jest placówką społeczna mająca ponad 80 -letnia tradycje na terenie Francji . Została załozona w 1936 roku przez polskich emigrantów na potrzeby nauki języka ojczystego ich dzieci .

Placówka jest zarejestrowana w międzynarodowej bazie szkól na portalu : http://www.polska-szkola.pl , pod linkiem :

http://www.polska-szkola.pl/db/web/database/entry/7353

Rodzice ponoszą koszty finansowe w kwocie 140 € na rok związane z funkcjonowaniem szkoły .

 

Nauka w placówce obejmuje szkołe podstawową :klasy 1 -8

Na specjalne potrzeby dzieci mówiących słabo po polsku i mających problemy z komunikowaniem się w 2017 roku została utworzona tzw. Grupa początkująca

 

W klasach : 1-8 , realizowany jest program dla dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą

Program jest zaakceptowany i zweryfikowany przez polskich ekspertów opracowujących programy nauczania do szkół podstawowych .

 

Grupa początkująca uczy się języka polskiego jako obcego .

 

Uczniowie szkoły mają prawo do legitymacji ucznia ważnej na terenie Polski

 

Szkoła otrzymuje podręczniki od ORPEG-u ( http://www.orpeg.pl/ ) ,które wypożycza uczniom bezpłatnie.

 

Przedmiotami wykładanymi w placówce są : język polski i Historia Polski .Chętne dzieci mają

rownież możliwość uczęszczania na katechezę

 

W klasach : 1-3 ,wykładany jest język polski(tzw. Nauczanie wczesnoszkolne).Każda jednostka lekcyjna trwa 55 minut co daje 110 minut nauki języka ojczystego .

 

Podręczniki ,na których pracują dzieci to « Tropiciele »

W klasach : 4-8 , uczniowie maja 2 godziny języka polskiego (55 minut każda) + 1 godzinę historii Polski (45 minut).

Podręczniki używane do języka polskiego to seria : »Jutro pójdę w świat » , do historii « Kocham Polskę , historia Polski dla naszych dzieci ».

Każdy nauczyciel pracujący w szkole posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie.

 

Wszyscy uczniowie i rodzice podpisują na początku roku szkolnego regulamin szkoły i są zbowiązani do jego przestrzegania .Regulamin jest dostepny w zakladce : stowarzyszenie 

 

Szkoła wydaje świadectwa w zakresie nauczania uzupełniajacego ( główny obowiązek szkolny dzieci realizują na terenie Francji -kraj pobytu )

Przypominamy zasady wydawania świadectw :

 

Ponownie przypominamy że świadectwa szkolne wydawane przez szkolne punkty konsultacyjne i szkoły społeczne NIE stanowią podstawy do przyjęcia lub odmowy do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z 19 ust.1 pkt 3 i ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr. 26, poz.232, z poźn, zm.)

Każdego ucznia przebywającego lub powracającego z zagranicy, przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;

 1. Sumy lat nauki szkolnej ucznia. Jednocześnie różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Liczba miejsc jakimi dysponuje placówka w poszczególnych klasach :

klasa 1 - 15 miejsc

klasa 2 - 20 miejsc

klasa 3 – 20 miejsc

klasa 4 - 12 miejsc

klasa 5 - 12 miejsc

klasa 6 - 12 miejsc

klasa 7 -12 miejsc

klasa 8 - 12 miejsc

grupa początkująca - 15 miejsc

 

Zapisy do szkoły :

Karty zapisu można pobrać ze strony szkoły z zakładki strona glówna klikając w link .Następnie plik należy wydrukować ,wypełnic i wysłac e-mailowo lub dostarczyć osobiście na adres placówki .Zapisy uważa się za definitywne po uiszczeniu przynajmniej 1 raty związanej z funkcjonowaniem szkoły : .

Zapisy ruszają w miesiącu maju i trwają do wyczerpania dostępnych miejsc w klasach .

Osoba czuwającą nad prawidłową realizacja programu nauczania jest dyrektor szkoły , który jest w stałym kontakcie z instytucjami edukacyjnymi w Polsce .

 

Kontakt ze szkołą :

Pani Isabelle Dudziak (prezes Stowarzyszenia) telefon : 0614291732 , e-mail:isabelle.dudziak@wanadoo.fr

Pani Małgorzata Ruszała ( dyrektor szkoły : , sekretarz w Stowarzyszeniu) telefon : 0632339458 , e-mail:goniar@op.pl

 

REGULAMIN SZKOŁY POLSKIEJ

IM.MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ARGENTEUIL

 

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej tj .uczniowie,opiekunowie i rodzice maja obowiązek stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II.ORGANIZACJA SZKOLY

 

1.Nabór do szkoły

 

Uczęszczanie do szkoły polskiej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Argenteuil jest dobrowolne. Zapisanie dziecka do szkoły związane jest z równoczesną akceptacją obowiązującego w niej programu naukowo-dydaktycznego oraz z zapoznaniem się i przestrzeganiem regulaminu szkoły.

Rodzice i uczniowie pisemnie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu. Rodzice wypełniają formularz zgłoszeniowy wraz z informacją dotyczącą fotografowania i filmowania dziecka.

 

2.Termin i czas trwania zajęć szkolnych

 

Zajęcia szkolne odbywają się w soboty począwszy od miesiąca września i kończą się w miesiącu czerwcu. Kalendarz sobót lekcyjnych jest opracowywany przez zarząd szkoły i komunikowany co roku wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom : strona internetowa: www.polonia-argenteuil .com informacja wklejona do zeszytu oraz informacja werbalna.

 

3.Uczniowie

 

Uczniami Szkoły Polskiej w Argenteuil mają prawo być wszyscy , którzy chcą uczyć się języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim bez względu na płeć, rasę , przekonania polityczne i religijne z uwzględnieniem liczby miejsc jakimi dysponuje szkoła w poszczególnych klasach.

 • Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym w sposób nie naruszający ich godności osobistej

 • Uczniowie zobowiązują się do przestrzegania regulaminu szkoły

 • Uczniowie mają obowiązek przychodzić na lekcje punktualnie

 • Uczeń zobowiązany jest do posiadania podręczników,zeszytów,pomocy i przyborów potrzebnych na lekcje

 • Uczeń zobowiązany jest szanować podręczniki ,które wypożycza szkoła a następnie ich zwrotu pod koniec roku szkolnego(brak zwrotu ,może być podstawą do zatrzymania wydania świadectwa,a uszkodzenie lub zniszczenie książki podstawą do odkupienia nowej)

 • Uczeń, który z rożnych przyczyn był nieobecny na lekcjach zobowiązany jest do uzupełnienia materiału w tym prac domowych(zadania umieszczane są co tydzień na stronie internetowej szkoły w zakładce : szkoła polska)

 • Uczniowie po każdej nieobecności zobowiązani są do dostarczenia nauczycielowi pisemnego usprawiedliwienia (w wyjątkowych sytuacjach telefonicznie)

 • Uczniowie powinien zapoznać się z przedmiotowym systemem oceniania,przekazywania rodzicom wszystkich informacji szkolnych(w tym swoich osiągnięć edukacyjnych), respektowania godzin lekcyjnych

 • Uczniowie zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu i oddania wszystkich prac w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, również poprawienia oceny nie później niż dwa tygodnie przed ich wystawieniem(semestr i zakończenie roku-szkolnego)

 • Uczniowie nie mogą spożywać posiłków podczas lekcji

 • Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły konsoli gier czy innych wartościowych przedmiotów. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich zniszczenia czy zaginięcia.

 • Użytkowanie telefonów komórkowych : uczeń przed wejściem na lekcje zobowiązany jest wyłączyć telefon i oddać do depozytu nauczycielowi do czasu zakończenia lekcji. Użycie telefonu dozwolone jest wyłącznie za zgoda nauczyciela i służy wyłącznie do komunikowania się z rodzicami lub w celach dydaktycznych.

 • Bez zgody nauczyciela uczeń nie może nagrywać zajęć szkolnych , robić zdjęć

 • Uczeń nie może udostępniać w mediach społecznościowych wizerunku kolegów i pracowników szkoły bez ich uprzedniej zgody

 • Uczniowie przychodzą do szkoły w stosownym stroju (czystym, schludnym a w dniach uroczystości szkolnych w stroju uroczystym, na zajęciach lekcyjnych nie nosimy nakryci głowy : czapki, chustki , opaski itp)

 • Uczniowie zobowiązani są szanować prace nauczycieli, kolegów, zarządu szkoły i innych osób i nie zakłócać toku zajęć

 • Uczeń ma stosować się do poleceń wydawanych przez nauczyciela i władze szkoły oraz innych pracowników szkoły oraz ich nie kwestionować

 • Uczniów obowiązują zasady « savoir-vivre » tzn : nie naruszamy godności innych osób : słowem,gestem,czynem,nie używamy wulgaryzmów,nie podnosimy głosu

 • Uczniowie nie mogą samowolnie wychodzić poza teren szkoły w godzinach lekcyjnych

 

W przypadku łamania regulaminu uczeń może zostać upomniany słownie, mieć obniżoną ocenę ze sprawowania, zostać odesłany do innej klasy, wyrzucony z lekcji, co skutkuje natychmiastowym powiadomieniem rodziców jak również w skrajnych przypadkach po konsultacji z zarządem szkoły i rodzicami zawieszony w prawach uczniach.

 

4.Promocja i klasyfikacja uczniów

 

Zgodnie z artykułem 44 k ustawy 1 o systemie oświaty oraz wewnętrznym rozporządzeniem szkoły w przypadku 50% absencji (nieobecności) na zajęciach lekcyjnych w skali roku szkolnego uczeń nie może być klasyfikowany co skutkuje brakiem wydania świadectwa. Tym samym aby zdobyć wiedzę na wymaganym poziomie szkoły uczeń zobowiązany jest jeszcze raz uczęszczać do tej samej klasy.

W przypadku kiedy z rożnych przyczyn uczeń nie opanuje materiału na ocenę pozytywną z danego przedmiotu i uzyska ocenę niedostateczną nie uzyskuje promocji do następnej klasy.

 

5.Rodzice

 

Wszyscy Rodzice, opiekunowie prawni deklarujący posłać dziecko do polskiej szkoły zobowiązują się do :

 

 • Uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie (do 12 grudnia) w całości lub 3 ratach. W sytuacji braku wpłat i braku kontaktu z Zarządem Szkoły dziecko może zostać zawieszone w prawach ucznia nawet skreślone z listy

 • Punktualnego posyłania bądź przyprowadzania dziecka na lekcje,oraz odbierania ich po zajęciach

 • Odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do momentu rozpoczęcia pierwszej lekcji

 • Systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce

 • Pomagania w odrabianiu zadań domowych

 • Zapoznawania się z informacjami na temat swojego dziecka (podczas przerw nauczyciela ,telefonicznie lub e-mailowo)

 • Powiadomienia o nieprzewidywanej nieobecności dziecka lub tez o decyzji wypisania dziecka ze szkoły

 • Uczestniczenia w zebraniach szkolnych ; w przypadku niemożliwości stawienia się na zebraniu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela rodzic zobowiązany jest ustalić inny dogodny dla obu stron termin

 • W celu omówienia spraw dydaktycznych, wychowawczych, ocen semestralnych i końcowych rodzice proszeni są o zwracanie się do nauczyciela a dopiero w razie nieścisłości i braku współpracy informować Panie : Dudziak lub Pani Ruszała.

 • Pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych i zajęć pozaszkolnych

 

Rodzice lub opiekunowie prawni będą obciążeni kosztami szkód spowodowanych przez ucznia w szkole.

 

Podpis ucznia :........................................................ Podpis rodziców :.........................................................

 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Fundacja Edukacja dla Demokracji

„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”. 

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez SWP ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą w 2020 roku

PS

Projekt jest współfinansowany
ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w ramach
konkursu „Współpraca z Polonią
i Polakami za granicą w 2015 r.”