Legitymacje szkolne informacje

W kwietniu 2017 r. weszła w życie ustawa dotycząca uprawnień do zniżek dla dzieci i młodzieży uczących się języka polskiego i zdobywających wiedzę o Polsce poza granicami kraju.

Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów będą wydawane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Wydawanie takich dokumentów, jak również przedłużanie ich ważności, jest nieodpłatne

Legitymację może otrzymać każdy uczeń do ukończenia 18. roku życia, który uczy się języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie.

Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów w Polsce :

  • 37% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,
  • 49% – przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych,
  • Do muzeów,
  • Do parków narodowych.

Można pobrać ze strony internetowej konsulatu : https://www.gov.pl/web/francja/legitymacje-szkolna

Wypełnione wnioski można dostarczać do Wydziału Konsularnego Ambasady osobiście lub pocztą.

O wydanie lub wznowienie ważności legitymacji szkolnej mogą też występować bezpośrednio rodzice, bez pośrednictwa szkoły.

W każdym przypadku ważny wniosek musi zawierać własnoręczny podpis rodzica i potwierdzenie uczęszczania ucznia do szkoły.

Jeżeli uczeń kontynuuje naukę, to jego legitymacja zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności są składane na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły.

W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

Co zrobić w przypadku zgubienia :
Zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji?

W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.