Szkoła Polska

Szkoła istnieje przy Stowarzyszeniu APE de culture polonaise w Argenteuil, które jest organem nadzorczym prowadzącym placówkę.

Została założona w 1936 roku przez polskich emigrantów na potrzeby nauki języka ojczystego ich dzieci.

Szkoła nosi imię Marii Curie – Skłodowskiej od 18 października 2014 roku i jest placówką społeczną mającą ponad 80 -letnią tradycję na terenie Francji.
Placówka jest zarejestrowana w międzynarodowej bazie szkól

Praktyka

Nauka w placówce obejmuje szkołę podstawową klasy 1 – 8. Na tych poziomach, realizowany jest program dla dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą.
Program jest zaakceptowany i zweryfikowany przez polskich ekspertów opracowujących programy nauczania do szkół podstawowych.
Na specjalne potrzeby dzieci mówiących słabo po polsku i mających problemy z komunikowaniem się została utworzona tzw. grupa początkująca w 2017 roku. Grupa początkująca uczy się języka polskiego jako obcego.
Przedmiotami wykładanymi w placówce są język polski i Historia Polski .Chętne dzieci mają również możliwość uczęszczania na katechezę. Każdy nauczyciel pracujący w szkole posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne i wieloletnie doświadczenie.

W klasach 1-3 : wykładany jest język polski (tzw. Nauczanie wczesnoszkolne).Każda jednostka lekcyjna trwa 55 minut co daje 110 minut nauki języka ojczystego.

W klasach 4-8 : uczniowie mają 2 godziny języka polskiego (55 minut każda) + 1 godzinę historii Polski (45 minut).

Funkcjonowanie

Szkoła otrzymuje podręczniki od ORPEG-u, które wypożycza uczniom bezpłatnie.
Wszyscy uczniowie i rodzice podpisują na początku roku szkolnego regulamin szkoły i są zobowiązani do jego przestrzegania.

Uczniowie szkoły mają prawo do legitymacji ucznia ważnej na terenie Polski.

Szkoła wydaje świadectwa w zakresie nauczania uzupełniającego (główny obowiązek szkolny dzieci realizują na terenie Francji -kraj pobytu).

Zapisy do szkoły

Rodzice ponoszą koszty finansowe na rok związane z funkcjonowaniem szkoły .
Zapisy uważa się za definitywne po uiszczeniu przynajmniej pierwszej raty związanej z kosztami funkcjonowania szkoły.
Zapisy ruszają miesiącu maju i trwają do wyczerpania dostępnych miejsc w klasach.
Następnie plik należy wydrukować, wypełnić i wysłać e-mailowo lub dostarczyć osobiście na adres placówki.

Kontakt

Pani Isabelle DUDZIAK (Prezes Stowarzyszenia)
telefon : 06 14 29 17 32
mail : isabelle.dudziak@wanadoo.fr

Pani Małgorzata RUSZAŁA (Sekretarz Stowarzyszenia, Dyrektor szkoły)
telefon : 06 32 33 94 58
mail : goniar@op.pl


Ostatnie artykuły