Przypominamy zasady wydawania świadectw

Ponownie przypominamy, że świadectwa szkolne wydawane przez szkolne punkty konsultacyjne i szkoły społeczne NIE stanowią podstawy do przyjęcia lub odmowy do przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu. Zgodnie z 19 ust.1 pkt 3 i ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr. 26, poz.232, z poźn, zm.)

Każdego ucznia przebywającego lub powracającego z zagranicy, przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:
Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce;

Sumy lat nauki szkolnej ucznia. Jednocześnie różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.